Видите ли кукери да хлопат с чанове, нестинари да пристъпват по жарава, коледари да благославят, лазарки да пеят, кушии да се вихрят, мартеници да се засмеят помнете, че в тях е духът на дедите - Българите!
   
 

 

КАНАСЮБИГИ – ИЗБРАН СИ ДА БЪДЕШ БОГ!

Даниел Илиев

14.03.2009

 

Изучавайки българската история един от най-проблематичните въпроси е това каква е била титлата на българските владетели! Най-популярни в историческата литература в момента са вариантите на титли като Кан, Кана, Хан, Княз, Канасубиги, като от всички тях единствено последните две са засвидетелствани писмено!
Първата титла – КНЯЗ или КНЗЗЪ, е титлата с която са наречени българските владетели в “Именника на българските владетели”. Тази титла се използвала от почти всички славяноезични народи, като се смята, че произходът й е славянски, български или аварски!


Именник на българските владетели.

 

Втората титла – КАНАСЮБИГИ или КАНАСЮВИГИ, се среща в няколко каменни надписа на българските владетели Муртаг и Маламир. Предположенията за това какво означава тази титла са много, като някои от тези предположения са следните:

 1. КНЯЗ ОТ БОГА
 2. ОТ БОГА ВЛАДЕТЕЛ - "ho ek Theou archon" от надписите на гръцки - доц. Цветелин Степанов, Б. Симеонов
 3. ХАН ВОДАЧ НА ВОЙСКАТА - според В. Бешевлиев
 4. МЪДЪР ЗАВОЕВАТЕЛ (ВЛАДЕТЕЛ). – според Емил Живков като превод чрез латински език
 5. ЗВЕЗДЕН, НЕБЕСЕН ВЛАДЕТЕЛ – Петър Добрев чрез връзка с кавказки титли
 6. ВЛАДЕТЕЛ - СИН НА БОГА - д-р Ж. Войников
 7. КНЯЖЕСКА БОЖЕСТВЕНОСТ - Иван Т. Иванов

Всяко едно от тези тълкувания на тази титла има своите аргументи, като основната линия на преводите е свързана с това, че българската титла е следвана често от израза  EK ΘEOY APХON, тоест ОТ БОГА ВЛАДЕТЕЛ! Предполага се, че този израз е прикачен към титлата на българските владетели след доближаването на България до Византия, и е свързан с гръцката християнска представа за Бог. Честото използване на думата Бог от българските владетели от “езическите” времена според някои учени показва вероятно и директна връзка с богът или боговете които са почитали българите!

Започвайки да прави анализ и да търси произхода и значението на титлите Княз и Канасубиги всеки човек трябва да отбележи и анализира новите хипотези за вероятния ирански, сарматски или скитски произход на българите, и най-вече да анализира и проучи езиците на който са говорели тези народи! Също така при положение, че връзка се търси с израза - ОТ БОГА ВЛАДЕТЕЛ, е необходимо да се изследва и религията на българите и на тези източни народи.

Езиците на така наречените арийски народи – индо-арии, иранци, перси, сармати, согди, балхи и скити са част от идно-европейското езиково семейство и са наричани обобщено индо-ирански езици. От общия пра-индо-ирански език в миналото се отделят множество езици, като за част от тях имаме писмени данни  и това са индо-арийският наречен Самскрит, езикът на зороастризма наричан Авестийски, и старите езици на Персия, Согдиана, Бактрия! Иранския клон на тези езици условно е разделен на източни ирански, северни ирански и западни ирански езици!
Езиците на сарматите,  скитите, а според последните проучвания и езика на (пра)българите, са били източни или северни ирански езици, като в основата им съществува лексика близка до авестийския език. Като вероятни наследници на скитските езици, славянските езици при едно по-смело тълкувание също могат да се отнесат към групата на индо-иранските езици, но те могат да се припознаят като архаичен техен диалект имащ общи черти с германските езици, от който останалите индо-ирански езици са се отделили много отдавна! 

От друга страна религията на индо-иранските народи по своята същност първоначално е била политеистична, като характерно за различните арийски племена, е това, че са почитали огъня, слънцето, водата, и често имали различни богове закрилници. По-късно този политеизъм, който е бил свързан с различни жертвоприношения, е отхвърлен от част от иранските племена, и е заменен със Зороастризма, при който старите култове са отхвърлени и първоначално са почитани различни човешки добродетели начело с Мъдроста, а по-късно това почитане се превръща в почит към богове, съответно Ахура Мазда – Бог Мъдрост. Именно подобни религиозни различия, освен другите причини, вероятно са довели и до разделянето и преселенията на индо-иранските племена на изток, юг и запад.

Всички факти свързани с иранските езици и религии могат да изглеждат за повечето българи доста далечни от популярната версия за езика и религията на (пра)българите, но преглед върху старобългарския речник и остатъците от езика на древните българи показва красноречивата им връзка с иранските езици. В нашия случай с титлата Канасюбиги една ключова дума от авестийския език вероятно може да обясни всичко, и така да начертае още една линия от пътя на българите от прародината им към днешна България.

Ключовата дума в случая е КАН! 
Според Joseph H. Peterson и интернет ресурса - Dictionary of most common AVESTA words,  значението на думата е следното:

 

kan - to desire, prefer, select

 

Тоест КАН означава: ЖЕЛАЯ, ИСКАМ, ЖАДУВАМ, ПРЕДПОЧИТАМ, ИЗБИРАМ, ПОДБИРАМ, ИЗБРАН, ПОДБРАН!!!
Обяснението чрез тази дума, на титлите на българите става много лесно, като тя ще ни насочи към тълкувание свързано с процеса на избор на владетел. В допълнение за да се изясни напълно смисъла на титлите с нужната доза условност могат да се използват и още няколко думи от авестийския език, от същия източник:

as [ah] - you were;
astu [
ah] - to be
aêshô[aêsha] - this, that
asha - truth, righteousness, world order, eternal law, fitness
bakhem [bakha; baga] - Deity, God, lord, divine power, lit. one who distributes

Преведени на български те означават:

АС – ТИ СИ; ТИ БЕШЕ
АСТУ – ДА БЪДЕШ
АЕШO – ТОЗИ
АША  - ИСТИНА, СПРАВЕДЛИВОСТ, ПРАВЕДНОСТ, ВЕЧЕН ЗАКОН, ГОДНОСТ, СПОСОБНОСТ, КАДЪРНОСТ, ДОБРО ЗДРАВОСЛОВНО СЪСТОЯНИЕ,

БАКХЕМ (БАКХА, БАГА) – БОЖЕСТВО, БОГ, ГОСПОДАР, БОЖЕСТВЕНИ СИЛИ, ТОЗИ КОЙТО РАЗДАВА

 

От тези думи се получават много точни и звуково и смислово съставни думи по схемата КАН+АС и КАН+АСУ+БИГИ! През вековете думите са се изменяли звуково, и е трудно да се каже точно смисъла на коя дума приемат АС и АСЮ, но се вижда, че при различните варианти тълкуванието е почти едно и също!
 
Ето и няколко възможни тълкувания през авестийски език:

 • КНЯЗ, КАНАС:
  1. ЖЕЛАН Е
  2. ИЗБРАН Е
  3. ПОДБРАН Е
  4. ЖЕЛАН СИ (БЕ, БЕШЕ)
  5. ИЗБРАН СИ ПО ПРАВО
  6. ПОДБРАН СИ (БЕ, БЕШЕ)
  7. ИЗБРАН  БЕ СПОСОБЕН

   

 • КАНАСУБИГИ:
  1. ЖЕЛАН ДА БЪДЕ БОГ
  2. ИЗБРАН ДА БЪДЕ БОГ
  3. ИЗБРАН (е) ТОЗИ БОГ
  4. ИЗБРАН ДА БЪДЕ (от) БОГ
  5. ИЗБРАН (е) ИСТИНСКИ БОГ
  6. ИЗБРАН СИ ДА БЪДЕШ БОГ
  7. ЖЕЛАН СИ ДА БЪДЕШ БОГ
  8. ЖЕЛАН СИ ДА БЪДЕШ ГОСПОДАР
  9. ИЗБРАН СИ ДА БЪДЕШ ГОСПОДАР
  10. ИЗБРАН (е) ИСТИНСКИ ГОСПОДАР
  11. ИЗБРАН СИ ПО ПРАВО ДА БЪДЕШ ГОСПОДАР
  12. ИЗБРАН (е) СПОСОБЕН ГОСПОДАР
  13. ИЗБРАН (е) КЪДЪРЕН ГОСПОДАР
  14. ИЗБРАН БЕ КЪДЪРЕН ГОСПОДАР

Кой от всички варианти е най-точен е трудно да се каже, но се вижда, че такъв превод напълно съответства на българската действителност от времето преди покръстването! Характерна практика и при българите, и при останалите източно-ирански народи живеещи около  Бактра/Балх, е отстраняването на слаб владетел, който губи битки или войни, като на негово място и избиран способен такъв, независимо от това дали е от същия род или от друг.

При българите също така е безспорно отъждествяването БОГ – ГОСПОДАР! Тази традиция явно е била в основата на българската държавност и религия, и отъждествяването на божеството-закрилник на племето/държавата с владетеля и господаря е било пълно, защото от неговите решения и действия е зависело оцеляването на народа, като самия народ или племе е приемал името на този бог. Тази традиция е може би най-ясно изразена и документирана именно при българските племена и народите с подобна на българската религия!

Титлата КАНАСЮБИГИ поставена до името на МУРТАГ може да се преведе като:

ИЗБРАН Е ДА БЪДЕ БОГ МУРТАГ

Това изречение обаче може бъде разбрано напълно когато човек научи, че името на Муртаг идва от името на едно божество от иранската митология, наречено АМОРДАД, АМУРДАД, АМЕРТАТ – Безсмъртието на душата в иранската митология!  

Далеч преди Муртаг, след смърта на Кубрат и преди разпадането на Велика България, на трона се възкачва Бат Баян. Неговото име вероятно също е част от владетелско-религиозната традиция на българите. Името БАЯН можем да приемем, че е съставно, като по-правилно е то да се изписва така БАЙ АН!!! Първата част е една авестийска и българска дума - БАЙ, БАЙО, ПАЙО, означаваща Бог, Божество, Господар или Защитник, а втората част е името на върховното шумерско и месопотамско божество АН или АНУ! Тоест БАТ БАЯН с много условности можем да предадем и като ГОСПОДАРЯ-БОГ АН!

Паралелите между имена на владедели и племена, и имена на богове-закрилници от иранската и месопотамската митология можем да приведем таблично:

Владетел

Бог/Божество

Народ

КУБРАТ

КУБЕРА

КУБРАТОВА България

КУБЕР

КУБЕРА

КУБЕРОВА България

БОРИС

 

БАРСИЛИЯ

ВАНАНД

ВАНАНТ

НАНДОР(В.Н.НТ.Р) - Българи;
ВАНАНДОВИ Българи

 

ХАРВАТАТ

ХЪРВАТИ

СЕВАР, СУВАР

СУВАР, САУРВА, СУРВА, ЗУРВАН

САВИРИ, СУВАРИ, СЕВЕРИ

 

УТУ

УТИГУРИ

БАЯН (БАЙ АН)

АН, АНУ, АНТУ

АНТИ, ОНОГУРИ

КОТРАГ

КОТАР

КОТРАГИ

ПРЕСИАН

ПЕРИ, ПЕРИСИ

ПЕРСИ

ТЕРВЕЛ

ТАРВИ, ТАРВИЧ, ТАУРВИ

 

БАРИН

БАРИН

БАРИНДЖАРИ

МУРТАГ

АМУРДАД, МАРДУК, АМАР.УТУ

 

УРУС

ОРУС, ХОРУС

УРУСИ, РУСИ

КОРМИСОШ

ХОРМУЗД

 

 

БЕЛ, БЕЛИАР

БИЛЯР